Programare online evidența persoanelor GalaŢi

Cadru legal

CADRUL LEGAL APLICABIL DOMENIULUI ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE DESTINATE CETĂŢENILOR ROMÂNI:

Condiţiile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate prin dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 295/ 2021.

În sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 97/ 2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate începând cu vârsta de 14 ani, în baza cărora se face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi a adresei de reşedinţă, după caz. În situația minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.

În prezent, cetăţenilor români li se eliberează cărţi de identitate sau după caz, cărţi de identitate provizorii.

Cartea de identitate se eliberează în situaţia în care persoana fizică depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoţită de toate documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este, după cum urmează:

- 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;

- 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;

- 10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani;

- nelimitat după împlinirea vârstei de 55 de ani.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate sau în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de un an.

Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal (potrivit modelului postat la Secţiunea "Formulare de completat").

Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

În situaţia cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procură specială (potrivit modelului postat la Secţiunea "Formulare de completat"), autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Cetățenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amenda cuprinsă între 40 lei şi 150 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Conform dispoziţiilor art. 15 alin. (5) din O.U.G. nr. 97/ 2005, republicată, Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public
comunitar de evidenţă a persoanelor.

II. SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ELIBEREAZĂ UN NOU ACT DE IDENTITATE ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

- la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

- dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;

- în cazul schimbării domiciliului;

- în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

- în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

- în cazul deteriorării actului de identitate;

- în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

- când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

- în cazul schimbării sexului;

- în cazul anulării;

- pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

III. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRȚI DE IDENTITATE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso). Cererile pot fi completate olograf (scris de mână) sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf. (vezi Secţiunea "Documente necesare");

- actul de identitate, cu excepţia situaţiei în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus;

- certificatul de naştere;

- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;

- certificatul/ hotărârea de divorţ, după caz;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii, (vezi Secţiunea "Documente necesare - Dovada adresei de domiciliu");

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărții de identitate, sunt necesare și alte documente (vezi Secţiunea "Documente necesare").

IV. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII DE STABILIRE A REȘEDINȚEI:

- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso). Cererile pot fi completate olograf (scris de mână) sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf. (vezi Secţiunea "Documente necesare");

- actul de identitate al solicitantului;

- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

V. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRȚI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA:

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-şi schimbe domiciliul în România, se prezintă la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde îşi stabilesc domiciliul, unde depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso). Cererile pot fi completate olograf (scris de mână) sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf (vezi Secţiunea "Documente necesare"), precum şi următoarele:
    a) paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
    b) actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
    c) certificatul de naştere;
    d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
    e) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
    f) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz;
    g) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă;
    h) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

În cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate.
Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.
În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, învestită cu formulă executorie.

VI. CUANTUMUL TAXELOR ŞI MODUL DE ACHITARE

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

Contravaloarea cărţii de identitate este de 7 lei, a cărţii de identitate provizorii de 1 leu, se achită la casieria din cadrul Primăriei municipiului Galați, la oficiile poştale, prin SMS sau pe www.ghiseul.ro .

Pentru a plăti taxele de evidență a persoanelor prin SMS, trimiteți un SMS cu textul GL7, GL1 sau GLD1 urmat de CNP-ul dumneavoastră la numărul 7530.

Pentru a plăti taxele de evidență a persoanelor pe www.ghiseul.ro, urmați instrucțiunile de mai jos:

 • Pasul 1

Accesează linkul: www.ghiseul.ro și alege modalitatea de conectare: Plată fără autentificare.

 • Pasul 2

Selectați: Județul Galați
Tip instituție: Impozite și taxe locale
Instituția: Galați

 • Pasul 3

La rubrica Căutare taxe, selectați: 21.A.33.08.00,  Venituri din prestări servicii, iar apoi selectați taxa vizată.
Se introduce suma, CNP-ul persoanei care face plata, CNP-ul persoanei pentru care se face plata, nume şi prenume, adresa poştală și adresa de email, unde se va trimite confirmarea de plată.
Se bifează căsuța Aprob plata și sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare.

Accesăm butonul PLĂTEȘTE, și veți fi direcționat la datele cardului dumneavoastră din care veți face plata.

 • Pasul 4

Finalizarea plății se realizează ca orice plată online.

ATENȚIE! 
La depunerea cererii veți prezenta chitanța electronică printată!!

VII. ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE ȘI ÎNSCRIEREA MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI DE CĂTRE DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE ȘI SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) din O.U.G. nr. 97/ 2005, republicată pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către Direcţia pentru Evidența Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.), de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti.

Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/ bancare.

SPCLEP Galați soluţionează cererile persoanelor aflate în una din situaţiile deosebite mai sus menţionate, pentru unul din următoarele cazuri:

- primul act de identitate, la împlinirea vârstei de 14 ani;

- expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

- modificarea numelui sau a prenumelui titularului, a prenumelor părinţilor, a datei ori a locului naşterii;

- schimbarea domiciliului;

- schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înfiinţarea localităţilor sau a străzilor;

- atribuirea unui nou C.N.P.;

- deteriorarea actului de identitate;

- pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;

- fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

- schimbarea sexului;

- anularea actului de identitate deţinut;

- preschimbarea buletinelor de identitate;

- eliberarea unei cărţi de identitate provizorii;

- au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au obţinut actul de identitate;

- îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;

- solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetățeniei române;

- solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării ori distrugerii şi nu deţin un paşaport sau permis de conducere, pentru certificarea identităţii ori imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P.), fiind astfel necesară efectuarea verificărilor prevăzute de art. 15 alin. (4) din O.U.G. nr. 97/ 2005, republicată, pentru certificarea identităţii prin intermediul Poliţiei;

- sunt înscrise cu menţiuni în R.N.E.P..

VIII. In conformitate cu prevederile art. 14 alin. 8 din OUG 97/2005, privind evidenta, domiciliul, resedinta și actele de identitate ale cetatenilor români termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

   La nivelul Serviciului Evidența Persoanelor, din cadrul S.P.C.L.E.P. Galați, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate precum și vizei de reședință, este de 7 zile.
   Pentru situații deosebite, justificate (ex. motive medicale, deplasare urgentă în ală localitate sau în alt stat pentru susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale etc.), termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate și a vizei de reședință este de 3 zile.

ATENŢIE!

Persoanele care au deţinut anterior un act de identitate, trebuie să-l predea lucrătorului de evidență a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus. Persoanele care deţin carte de alegător sunt obligate să o predea lucrătorului de evidenţă a persoanelor. 

Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

"Notă - În conformitate cu dispoziţiile art. 6 (1) din Legea nr. 248/ 20.07.2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români in străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene".

Descarcă Cadrul Legal

Regulament

Prezentul Regulament stabileşte modul în care se efectuează programările online, respectiv procedura de rezervare în vederea depunerii cererilor pentru eliberarea actului de identitate.

 

Art. 1 - Primirea şi soluţionarea cererilor

În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de lucru cu publicul şi totodată pentru a gestiona mai bine fluxul de persoane, accesul cetăţenilor la ghişeul de primiri acte se poate face și pe baza programărilor online, accesând site-ul oficial https://buletine.primariagalati.ro. Nu se pot face programări prin e-mail, fax sau telefonic.

Pot solicita obţinerea actelor de identitate cetăţenii care îşi stabilesc domiciliul în Mun. Galaţi sau în comunele arondate, respectiv: Braniştea, Cuca, Folteşti, Frumuşiţa, Independenţa, Nămoloasa, Piscu, Schela, Smârdan, Şendreni, Tuluceşti, Tudor Vladimirescu, Vânători și cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-şi schimbe domiciliul în România.

Programarea online la Ghişeul pentru cetăţenii care au domiciliu în România este disponibilă doar pentru situaţia în care se solicită eliberarea actului de identitate din următoarele motive:

 • Eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;

 • Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani;

 • Eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a expirării celui anterior;

 • Eliberarea primului act de identitate ca urmare a pierderii/furtului/distrugerii/deteriorării celui anterior;

 • Eliberarea primului act de identitate ca urmare a schimbării domiciliului;

 • Eliberarea primului act de identitate ca urmare a schimbării numelui/prenumelui;

 • Eliberarea primului act de identitate ca urmare a schimbării denumirii străzilor/renumerotării imobilelor;

 • Stabilirea reşedinţei;

 • Eliberarea cărţii de identitate provizorii pentru persoanele domiciliate în străinătate care locuiesc temporar în România;

 • Alte motive prevăzute de lege.

Programarea online privind cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România este disponibilă doar la Ghișeul Nr. 2.

Art. 2 - Procedura de rezervare:

 1. Selectaţi biroul la care depuneţi cererea;

Ghişeul pentru cetăţenii care au domiciliu în România

Ghişeul pentru cetăţenii care își schimbă domiciliul din străinătate în România

 1. Selectaţi data la care doriţi să depuneţi cererea;
 2. Bifaţi intervalul orar la care vă prezentaţi la ghişeu;
  • Completaţi rubricirile formularului – toate rubricile sunt obligatorii şi vor conţine următoarele date:

  • În câmpul Nume şi prenume – se va completa numele şi prenumele persoanei care va depune cererea în vederea eliberării unui nou act de identitate;

  • În câmpul CNP – se va completa codul numeric personal cu care se identifică persoana precizată la câmpul nume şi prenume;

  • În câmpul E-mail – se va completa adresa de e-mail validă la care va primi datele programării.

 3. Bifaţi pentru luarea la cunoştinţă respectarea prevederilor Regulamentului de programare şi acceptul prelucrării datelor în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 4. Finalizare rezervare – veţi primi un Email unde va trebui să confirmați programarea accesând linkul indicat „Confirmă programarea”.

Art. 3 - Programarea este nominală, gratuită şi netransmisibilă, iar înainte de completarea programării solicitantul are obligaţia de a se asigura că deţine toate documentele necesare în vederea depunerii cererii.

Art. 4 - Intervalul de depunere a cererii la Ghişeul pentru cetăţenii care au domiciliu în România este de 10 minute pentru fiecare persoană, acesta fiind asigurat unei singure persoane şi nu unei familii.
Durata unui interval de depunere a cererii la Ghişeul pentru cetăţenii care își schimbă domiciliul din străinătate în România este de 10 minute pentru fiecare persoană, un interval fiind asigurat unei singure persoane şi nu unei familii.

Art. 5 - Accesul la ghişeu în vederea depunerii cererii de eliberare a actului de identitate se face la data şi ora programate. Neprezentarea la data şi ora programate, neconcordanţa datelor din formularul de programare (nume, prenume şi CNP), lipsa actelor necesare sau a dovezii de achitare a taxei pot duce la anularea programării.

Art. 6 - Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul.

Art. 7 - Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii documentelor duce la anularea rezervării.

Art. 8 - Programarea efectuată în mod eronat, la ghișeul necorespunzător, se anulează.  În cazul anulării programării, solicitantul poate aplica pentru o nouă programare.

 

Descarcă Regulament

În situația în care vă sunt incălcate drepturile prin fapte de corupție ale personalului Ministerului Administrației și Internelor, vă rugăm să sesizați situația apelând linia gratuită a Direcției Generale Anticorupție la numărul 0800808808. Mulțumim!